تصاویر دوران آموزشی سربازی

همه این عکس ها رو تو تیر و مرداد ماه سال 1396 گرفتیم.

دوران آموزشی سربازی – آموزشگاه ثامن الائمه مشهد

کامران بیگدلو

کامران بیگدلو تصویر سربازی درمشهد
کامران بیگدلو

کامران بیگدلوکامران بیگدلوکامران بیگدلوکامران بیگدلو