غفلت نکنیم!

دانش آموزی سر کلاس از معلم پرسید: چرا مردم به افراد نفهم می گویند گاو؟ معلم جواب داد: روزی عده ای برای تماشای باغ وحش رفتند. دیدند همه حیوانات می خندند به غیر از گاو. روز دیگر که همان عده باز هم به تماشا رفته بودند ملاحظه کردند که آن روز گاو می خندد و […]

غفلت نکنیم!