روش خواندن و تفسیر زبان بدن سر و راز های آن

سر به تنهایی می تواند اطلاعات زیادی به ما دهد ؛ گاهی با بالا و پایین کردن مداوم و گاهی با مکث لحظه ای سر رو به پایین یا بالا و گاهی نیز با چرخش آن.

روش خواندن و تفسیر زبان بدن سر و راز های آن