هیچ کس نیست که برود و کارهایش زمین بماند

هیچ کس نیست که برود و کارهایش زمین بماند

هیچ کس نیست که برود و کارهایش زمین بماند