مکث در مذاکرات

تعریف دکمه ی مکث هر کسی دکمه ی توقفی دارد. این دکمه در ذهن ما قرار دارد و باعث می شود هنگام مذاکرات با فشردن دکمه ی توقف از احساسات و هیجانات دور باقی بمانیم. برخی بیشتر از دیگران از این دکمه استفاده می کنند و برخی هرگز از آن استفاده نمی کنند. به شکل […]

مکث در مذاکرات