سال 1395 مبارک

سال 95 شروع شد و مثل همیشه دلم می خواد که بهتر از قبل باشم اما هیچ وقت اون طور که می خواستم تغییر نکردم و خیلی کم تونستم به اهداف زیادی که تو ذهنم داشتم برسم. وقتی که چند روز پیش به دلیلش فکر میکردم به خودم گفتم که برای رسیدن به اون اهدافم […]

سال 1395 مبارک